CalcTool

Stel uw verzekering samen en vraag offerte aan
1
Liability
2
insurance
3
Details
4
Declarations
5
confirmation
6
Payment
Step 1: Liability
Insurance for profession and company
Bereken hier uw premie. De verzekering is een combinatie van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.
Capacity
BAV is among those with the widest cover. At the same time you save on the premium.
Request a quote
Request a quote and receive it by e-mail.
Did you request a quote before?
Do you want to receive a new quote on the same e-mail address? Please log in with your e-mail address and password.
e-mail address
password
Company details
company name
street
number
extension
postal code
city
telephonenumber
chamber of commerce nr.
legal form
Contact details
gender
first name
initials
surname prefix
surname
mobile number
e-mail address
password
password (again)
security question
security answer
Postal address
address and postal address are identical
Is your company a NOAB-member?
Is your company member of any other association?
Do you apply delivery conditions?
Do you submit partial orders to 3rd parties?
Do you perform activities abroad
Do you perform interim-management activities?
Question on acceptation
Is de onderneming of de vroegere onderneming van u in het verleden een aansprakelijkheidsverzekering opgezegd of geweigerd?
Is de onderneming of een van de directeuren, firmanten en/of bestuurders in het verleden aansprakelijk gesteld voor fouten begaan bij het uitoefenen van de te verzekeren activiteiten en zijn hieruit schadebetalingen voortgevloeid?
Is de onderneming, of de vroegere onderneming van u betrokken geweest bij een surseance van betaling of faillissement?
Zijn er lopende aanspraken of zijn omstandigheden bekend, die kunnen leiden tot een aanspraak tot schadevergoeding?
Zijn er feiten en/of omstandigheden te melden ten aanzien van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van de persoon van aanvrager en/of verzekerde, die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn?
Is any of the questions above true?
Criminal Questions
Bent u, of is een ander, die als verzekerde een belang bij deze verzekering krijgt, in de periode van acht jaar voorafgaand aan de datum van aanvraag in aanraking geweest met politie, justitie of de strafrechter?
Indien dit het geval is dient u hierna op grond van artikel 7:928 BW mededeling te doen van de feiten die binnen de afgelopen acht jaar tot strafrechtelijke vervolging hebben geleid. Onder strafrechtelijke vervolging zijn begrepen het verhoor als verdachte van een strafbaar feit, in verzekeringstelling, bewaring, voorlopige hechtenis, sepot, schikking met de Officier van Justitie, vrijspraak en strafrechtelijke veroordeling tot straf of een maatregel.
Heeft u verder nog iets mee te delen dat voor ons in verband met de beoordeling van het risico en van de persoon van de verzekerden van belang kan zijn?
Is any of the questions above true?
Final Declaration
U bevestigt, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn en dat u mededeling hebt gedaan van de feiten die voor ons van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico als de persoon van de verzekeringnemer en/ of verzekerden.
Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede dekt. Indien de mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar daar op grond van artikel 7:930 BW, afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang opzeggen van de verzekering, het beperken van de dekking en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van de verzekering.
Verklaring onbekendheid met aanspraken of omstandigheden inzake een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering. Ondergetekende verklaart namens verzekeringnemer als aanvrager van de verzekering - na hiernaar gedegen onderzoek te hebben gedaan onder de verzekerden tot welke de verzekering zich uitstrekt - niet bekend te zijn met enige aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een aanspraak
Onder een aanspraak wordt in ieder geval verstaan een vordering van een derde jegens verzekerde(n) tot vergoeding van schade. Onder een omstandigheid wordt in ieder geval verstaan een feit, voorval, gebeurtenis, fout, etc. waaruit een aanspraak - of de mogelijkheid van een aanspraak - kan worden afgeleid
Deze verklaring vormt, tezamen met de overige aan de verzekeraar verstrekte informatie, de grondslag voor de aangevraagde verzekeringsovereenkomst.
Agree
PI insurance
Your insurance Details
Name of company
-
Capacity
Yearly turnover
Insured amount Professional liability
€ 500.000 per aanspraak en € 1.000.000 per jaar
Deductible BAV
€ 1.000
Insured amount AVB
-
Deductible AVB
-
inloop
Area
-
Premium
Premium
€ 0.00
Costs
Tax
€ 0.00
Your premium will be:
€ 0.00
Please confirm your data to submit the quote request.
Do you want a quote or do you want to request the insurance right away
Your premium
Minimum premium
€ 0.00
Answer a few questions and see directly how much you can save!