Categories Navigation

Asset Publisher

In- en uitloop

 

Inloop

In beginsel biedt iedere beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking voor beroepsfouten gemaakt vóór aanvang van de verzekeringsperiode.

Als u een lopende verzekering beëindigt, stopt de dekking op de dag dat u de verzekering hebt beëindigd. Gemaakte fouten die na de beëindiging van de verzekering worden ontdekt, zijn niet langer verzekerd. Ook al zijn deze gemaakt tijdens de (voorgaande) verzekeringsperiode. Het is daarom verstandig om inloop altijd in overweging te nemen.

De verzekering biedt de mogelijkheid om een extra inloop-periode van éé, drie of vijf jaar te kiezen. Hiervoor betaalt u een eenmalige meerpremie.

Heeft u hiervoor een actuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan biedt onze polis u gratis een inloop-periode tot aan ingangsdatum van die voorgaande polis. U dient dan een kopie van uw vorige verzekering mee te sturen met de aanvraag.

U vraagt de inloop-periode aan op het aanvraagformulier.


Uitloop

Bij bedrijfsbeëindiging is het mogelijk om tegen een bescheiden premie extra jaren uitloop te verzekeren. In dat geval zijn de aanspraken verzekerd die na de verzekeringsperiode maar voor de einddatum van de uitloopdekking zijn ingesteld en bij verzekeraar zijn gemeld. 

Ook hier geldt dat een aanspraak voor het eerst tijdens de looptijd van de verzekering moet worden gemeld. Een melding na de beëindigingsdatum, valt in principe niet meer onder de dekking. Ook al was de aanspraak ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering.

Wenst u de verzekering te beëindigen, bekijk dan goed of er zich geen omstandigheden hebben voorgedaan waaruit een mogelijke claim zou kunnen ontstaan.

 

Datarisk

 

De NOAB-verzekering kent een gedeeltelijke dekking voor Datarisk met een maximaal verzekerd bedrag van EUR 25.000. Wat houdt de Datarisk-dekking precies in?

Het is mogelijk om het verzekerde bedrag te verhogen naar EUR 100.000. De premie is EUR 235 per jaar incl. assurantie belasting.

 

Systeeminbraak

De verzekering dekt de financiële gevolgen van inbreuk op uw systemen of data:

 •        kosten van forensisch onderzoek
 •        kosten van communicatie met providers, klanten, toezichthouders, justitie,
         creditmaatschappijen en andere belanghebbenden
 •        kosten voor extra klantenondersteuning, bijvoorbeeld via een call centre
 • ​​​​​​​       kosten van crisismanagement, reputatieherstel en PR-campagnes.

Privacy

Deze module verzekert de gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens:

 •        kosten van onderzoek door bijvoorbeeld justitie of creditcardmaatschappijen
 •        claims van individuele personen
 •        boetes opgelegd door toezichthouders, of andere verplichte vergoedingen.

Digitale aansprakelijkheid

Als uw website of e-mail onbedoeld het auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat, dekt deze module de hieruit voortvloeiende kosten af.

Hacking

Deze module verzekert tegen schade, veroorzaakt door hackers:

 •        reparatie, vervanging of herstel van websites, programma's of data
 •        kosten van gestolen software of data
 •        kosten van onderzoek en advies in systeembeveiliging
 •        kosten van forensisch onderzoek naar de identiteit van een hacker
 •        kosten van PR-advies voor reputatiebescherming.

Afpersing

Deze module verzekert tegen de schade van hackers die uw website of data gijzelen. U krijgt bijstand van security-adviesbureau NetDiligence en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.

Omzetverlies door cyberaanvallen

Als een DDoS-actie of andere aanval op uw computersystemen leidt tot omzetverlies, bijvoorbeeld door uitval van een webwinkel, is dit verlies gedekt onder deze module.

 

Voor aspiranten

 

Administratiekantoren die nog geen NOAB-lid zijn maar kenbaar hebben gemaakt om NOAB-lid te worden, kunnen nu al gebruik maken van de NOAB-verzekering voor beroepsaansprakelijkheid.

 

Aspiranten betalen dezelfde lage premie als volwaardige leden. Voor aspiranten geldt wel een verdubbeld eigen risico zolang men aspirant is. Zodra het aspirant-lidmaatschap omgezet wordt naar een volwaardig lidmaatschap, vervalt automatisch het verhoogd eigen risico. Daar hoeft u verder niets aan te doen.

 

Als u als aspirant de verzekering wenst aan te vragen, is het volgende van belang:

 • Aspiranten dienen de juiste leveringsvoorwaarden te hanteren. Hiervoor is een standaard document beschikbaar.
  Download hier de leveringsvoorwaarden voor NOAB-aspiranten.
 • Bij het invullen van de aanvraag via dit webportaal dient u aan te geven dat u 'lid' bent. Vul bij de vraag lidmaatschapsnummer 0 in.
 • Uw aanvraag wordt beoordeeld onder de voorwaarde dat u het NOAB-lidmaatschap heeft aangevraagd. Mocht u uiteindelijk afzien van het lidmaatschap, dan kunt u de NOAB-verzekering niet voortzetten. U wordt dan verwezen naar https://admin.covermij.nl/.  ​​​​​​​Hier kunnen niet NOAB-leden terecht voor een speciale beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgestemd op het administratiekantoor.

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

 

Wanneer heeft u een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering nodig?

Een ondernemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig als zij advies verzorgt.

 • Verplichtstelling door opdrachtgevers zoals de overheid
 • Voorwaarde lidmaatschap branche- of beroepsvereniging
 • Verplicht gesteld vanuit wetgeving
 • Algemene voorwaarden bieden niet genoeg bescherming
 • Professionals verzekeren hun vermogen tegen beroepsfouten

 

Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

 

Hoedanigheid

 

Hoedanigheidsomschrijving

De hoedanigheidsomschrijving bepaalt de reikwijdte van de dekking. Hoe breder de hoedanigheidsomschrijving, hoe breder de dekking.

De hoedanigheid van het NOAB-kantoor is: zelfstandige beroepsbeoefenaar of entiteit die zich bezig houdt met belastingadvies en het voeren van een administratiekantoor.

Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden in de hoedanigheid van Administratiekantoor en Belasting adviesbureau met betrekking tot de hierna volgende werkzaamheden. De werkzaamheden worden gerekend tot de normale praktijk of gebruikelijke werkzaamheden van een in Nederland gevestigd administratiekantoor en/of belastingadviesbureau.

 1. Het voeren van administratie

 2. Het verzorgen van adviezen

 3. Juridische activiteiten en activiteiten voor HR/Personeelszaken

 4. Strafrechtelijk medeplegen

Het is mogelijk om aanvullende werkzaamheden onder dezelfde polis mee te verzekeren. Zie voor de volledige beschrijving van de gedekte werkzaamheden het clausuleblad.


Juridisch advies

U kunt de dekking voor juridische werkzaamheden en advies in de vorm van contractredactie op het polisblad laten opnemen. Hiervoor worden aanvullende eisen gesteld. Ook wordt hier een meerpremie voor gevraagd.


 

Uitsluitingen

 

​​​​De verzekering biedt geen dekking voor:

 • Het toezeggen, garanderen van resultaten of beleggings- en investeringsadviezen in het kader van vermogensbeheer;

 • Wanneer de verzekerde bij de uitvoering van de opdracht niet als gemachtigde van de opdrachtgever optreedt (overschrijding grenzen van de volmacht);

 • De aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit advisering over de aanschaf, het gebruik en de ontwikkeling van hard- en software alsmede het ontwikkelen en/of wijzigen van software, anders dan genoemd in deze clausule onder b);

 • Activiteiten met betrekking tot juridische advisering met betrekking tot fusies en overnames.

Verzekerde bedragen

 

Beroepsaansprakelijkheid (BAV)

Voor de beroepsaansprakelijkheid kunt u kiezen uit de verzekerde bedragen:

EUR 500.000,- per aanspraak en twee maal per jaar
EUR 1.000.000,- per aanspraak en twee maal per jaar.

Het is mogelijk om een hoger verzekerd bedrag te kiezen. Neem hiervoor contact met ons op.

Het eigen risico kunt u kiezen van EUR 1.000,-  en hoger per aanspraak. Het eigen risico is niet van toepassing op kosten van verweer.


Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

 

Voor de bedrijfsaansprakelijkheid is het verzekerde bedrag standaard

EUR 2.500.000,- per aanspraak en EUR 5.000.000,- per jaar.

Het eigen risico is EUR 125,- per aanspraak.

Voor wie bestemd?

 

De verzekering is bestemd voor iedere zelfstandige persoon die een onderneming voert (zzp) of onderneming als rechtspersoon. Een Kvk inschrijving is vereist.

Zonder een Nederlandse Kvk inschrijving kunt u de verzekering niet aanvragen.

De onderneming is een boekhoudkantoor of overige administratiekantoren (de SBI code 69.20.3 en 69.20.9) met de omschrijving; De werkzaamheden worden gerekend tot de normale praktijk of gebruikelijke werkzaamheden van een in Nederland gevestigd administratiekantoor en/of belastingadviesbureau.

Verricht u andere activiteiten naast de hoofdactiviteit boekhoudkantoor?

Dan bestaat de mogelijkheid om deze werkzaamheden eveneens mee te verzekeren. Vraag onze adviseurs naar de mogelijkheden. Let op! Andere afwijkende werkzaamheden zijn niet standaard mee verzekerd. U zult hiervan opgave moeten doen en het polisblad dient deze aanvullende werkzaamheden te vermelden.

Kenmerken

 

Verzekering voor aansprakelijkheid

De gecombineerde aansprakelijkheidsverzekering voor beroep en bedrijf is afgestemd op de dagelijkse praktijk van het professionele NOAB-administratiekantoor. De verzekeringsvoorwaarden zijn specifiek ontwikkeld en bestemd voor het NOAB-belastingadvies- en administratiekantoor. Niet NOAB-leden kunnen geen gebruik maken van de verzekering.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) biedt dekking voor aanspraken die tegen u worden ingesteld door uw opdrachtgever in verband met een fout gemaakt in de uitvoering van uw opdracht. Ofwel dekking voor de aansprakelijkheid van het administratiekantoor ten gevolge van beroepsfouten waardoor een derde schade lijdt.

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De verzekering biedt dekking indien u of uw werknemers schade aan derden toebrengen. Schade aan uw opdrachtgever of derde kan ontstaan omdat u bij werkzaamheden bij uw klant iets omstoot of wanneer een klant bij u op de zaak struikelt over een losliggend tapijt. Ook uw hoedanigheid als werkgever is in deze verzekering meeverzekerd.

Ook wel: dekking aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met zaak- en/of letselschade, inclusief daaruit voortvloeiende gevolgschade.​​​​​​​


 

Keuze hoedanigheid / hoedanigheidsomschrijving

 

De hoedanigheid bepaalt voor welke werkzaamheden u verzekerd bent. De hoedanigheid staat vermeld op het polisblad.

Let op. Voert u werkzaamheden uit buiten de gangbare activiteiten van de hoedanigheid, dan bent u voor fouten door die werkzaamheden niet verzekerd.

Het is vaak mogelijk om de hoedanigheid uit te breiden. Als arbeidsdeskundige kunt u ook case management voor opdrachtgevers verrichten. Het is dan wel zo plezierig om dit eveneens te laten verzekeren. Vaak is het mogelijk om (neven)activiteiten onder de dekking te laten vallen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Verzekeraar

 

Verzekeraar Allianz - specialist in beroepsaansprakelijkheid.

​​​​​​​Met de Allianz Beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen aanspraken voor fouten die voortvloeien uit uw werk of advies én die leiden tot vermogensschade bij derden. Het kan daarbij gaan om fouten door uzelf, maar ook door anderen die onder uw verantwoordelijkheid werken.

Allianz biedt organisaties en ondernemingen oplossingen voor risico‘s die voortvloeien uit hun activiteiten. Door het brede assortiment en de ruime keuze in dekkingen kunt u uw verzekering altijd volledig naar eigen wens samenstellen. Uw verzekeringsadviseur is u daarbij graag van dienst.

Allianz maakt deel uit van de internationale Allianz Group, een van de grootste financiële  dienstverleners ter wereld met ruim zestig miljoen klanten in meer dan zeventig landen.

 


Allianz Nederland Schadeverzekering
is een onderdeel van Allianz Benelux N.V.


Coolsingel 120
Postbus 761, 3000 AT Rotterdam

www.allianz.nl

AFM nummer 12042158
Inschrijfnummer KvK 59395435

 

Uitsluitingen

 

Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn onder andere de volgende aanspraken uitgesloten:

 • voortvloeiend uit of verband houdend met het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen, enz.
 • in verband met het verstrekken van medicijnen en/of het verrichten van medische handelingen;
 • voor schade geleden door verzekerde zelf, waaronder het honorarium, salaris, voorschotten en onkosten van verzekerde;
 • in verband met inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals auteurs- en patentenrechten alsmede oneerlijke concurrentie;

Subsidies

 • De polis biedt in de basis geen dekking voor advisering, begeleiding en het verzorgen van een subsidieaanvraag. 

 • Optie subsidies. U kunt dekking voor subsidies optioneel meeverzekeren. De polis biedt dan dekking voor adviseren, begeleiden en het verzorgen van subsidie-aanvragen. Het maximale verzekerde bedrag is EUR 100.000.  De meerpremie voor de aanvullende subsidiedekking bedraagt EUR 100,00.

 • U vraagt de subsidie-dekking aan in de aanvraagprocedure of via kantoor 010 333 1151.