Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Hoedanigheid

 

Hoedanigheidsomschrijving

De hoedanigheidsomschrijving bepaalt de reikwijdte van de dekking. Hoe breder de hoedanigheidsomschrijving, hoe breder de dekking.

De hoedanigheid van het NOAB-kantoor is: zelfstandige beroepsbeoefenaar of entiteit die zich bezig houdt met belastingadvies en het voeren van een administratiekantoor.

Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden in de hoedanigheid van Administratiekantoor en Belasting adviesbureau met betrekking tot de hierna volgende werkzaamheden. De werkzaamheden worden gerekend tot de normale praktijk of gebruikelijke werkzaamheden van een in Nederland gevestigd administratiekantoor en/of belastingadviesbureau.

  1. Het voeren van administratie

  2. Het verzorgen van adviezen

  3. Juridische activiteiten en activiteiten voor HR/Personeelszaken

  4. Strafrechtelijk medeplegen

Het is mogelijk om aanvullende werkzaamheden onder dezelfde polis mee te verzekeren. Zie voor de volledige beschrijving van de gedekte werkzaamheden het clausuleblad.


Juridisch advies

U kunt de dekking voor juridische werkzaamheden en advies in de vorm van contractredactie op het polisblad laten opnemen. Hiervoor worden aanvullende eisen gesteld. Ook wordt hier een meerpremie voor gevraagd.


 

Uitsluitingen

 

​​​​De verzekering biedt geen dekking voor:

  • Het toezeggen, garanderen van resultaten of beleggings- en investeringsadviezen in het kader van vermogensbeheer;

  • Wanneer de verzekerde bij de uitvoering van de opdracht niet als gemachtigde van de opdrachtgever optreedt (overschrijding grenzen van de volmacht);

  • De aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit advisering over de aanschaf, het gebruik en de ontwikkeling van hard- en software alsmede het ontwikkelen en/of wijzigen van software, anders dan genoemd in deze clausule onder b);

  • Activiteiten met betrekking tot juridische advisering met betrekking tot fusies en overnames.